کتاب «پادشاهی بریتانیا؛ از آغاز تا به امروز» نوشته نیکول هورنینگ با ترجمه پریسا صیادی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب «دکتر جکیل و آقای هاید و دو داستان دیگر» نوشته رابرت لوئیس استیونسون با ترجمه مهرداد وثوقی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

اينستاگرام بزرگسال

اينستاگرام کودک