رمان «کمدی با کشوهای رنگی» داستان زنانی است که از اسپانیا به فرانسه مهاجرت و تلاش کردند زندگی را ادامه دهند.
کتاب «ثروت مشترک: بدیلی فراسوی سرمایه» تلاشی است در راستای فراخوان ژان لوک نانسی برای بازنویسی اسپینوزایی هستی و زمان هایدگر. اما آنچه شاید بیش از این غایت و هدف گذاری آگاهانه در این کتاب تحقق می‌یابد بازنویسی مارکسی اخلاق اسپینوزاست.

اينستاگرام بزرگسال

اينستاگرام کودک